Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městského obvodu Nová Ves. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Nová Ves.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatník, kterým je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Nová Ves trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti (podat přiznání k místnímu poplatku ze psů). Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a vyhlášky o místním poplatku ze psů osvobozena. Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Držitel psa se dostaví v úřední dny ke správci místního poplatku ze psů do budovy ÚMOb Nová Ves, kde nahlásí údaje potřebné k zaevidování místního poplatku ze psů. Údaje o psu jsou zapsány v očkovacím průkaze psa.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava

  Úřední hodiny: Pondělí, středa   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K ohlášení místního poplatku ze psů je nutné mít tyto doklady:

  • občanský průkaz
  • doklad o pobírání důchodu
  • doklady prokazující nárok na slevu nebo osvobození ( průkaz ZTP/P apod. )

   Může být předložen i očkovací průkaz psa.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závaznýn právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně. Odvolání se podává u správce daně, jehož odvolání je rozhodnutím napadeno a lze jej podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí,  proti němuž odvolání směřuje. 

 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 17/2015 nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění dle příslušných ustanovení daňového řádu.

 16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 17. Související životní situace a návody, jak je řešit
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  24.09.2018

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »