Sociální služby

Činnost odboru sociálních věcí je souborem činností, které směřují k poskytnutí sociální pomoci občanům, kteří tuto pomoc potřebují. Vychází se při tom ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vše ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů.

Odbor sociálních věcí je svou činností zaměřen na řešení okruhů specifických problémů:

 - při péči o staré a zdravotně postižené občany
Je poskytováno sociální poradenství, podávány informace o zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče. Sociální odbor je občanům nápomocen při vyřizování jejich záležitostí, navrhuje řešení sociální situace. Je vedena evidence osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům. Občanům, kteří zejména ze zdravotních důvodů nejsou schopni sami přijímat a hospodařit se svým důchodem, může být ustanoven zvláštní příjemce důchodu. Žádost se podává v místě trvalého bydliště osoby, která zvláštního příjemce potřebuje ustanovit.

- při péči o nezaměstnané občany
Nezaměstnaným občanům je poskytováno sociální poradenství a pomoc, jsou podávány informace o zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče. Ve spolupráci se státními i soukromými organizacemi je zajišťováno ubytování osobám, které se přechodně ocitly v tísni a nejsou schopny si pomoci vlastními silami, azylové ubytování.

Všem výše uvedeným skupinám jsou podávány informace o možnosti vyřízení dávek sociální péče a to:
z ÚP Ostrava, ul. 30. dubna – dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči
z OSSZ Ostrava, ul. Zelená 3158/34a – nemocenské dávky, důchodové dávky

Formuláře žádostí o jednotlivé dávky a bližší informace jsou na pracovištích, které je vyplácejí, případně na webových stránkách MPSV.