Povinně zveřejňované informace

 • Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy (podle zákona 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves

   

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci okresního úřadu. Město Ostrava tedy zároveň tvoří samostatný okres.
  Samostatnou působnost Města Ostravy jako právního subjektu vymezuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12. listopadu 2000.
  Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo, rada a primátor Statutárního města Ostravy, druhou jednotlivá zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

   

 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  Adresa:

  Úřad městského obvodu Nová Ves
  Rolnická 139/32
  709 00 Ostrava

  email: posta@novaves.ostrava.cz

  ID datové schránky: qzgbtmw

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin

  Kontaktní seznam

   

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s.
  č. ú. 1651185349/0800

   

 7. 6. IČ obce

  00845451

   

 8. 7. DIČ

  CZ00845451 

   

 9. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
  Formulář Žádost o informace.

   

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Nová Ves.

   

 11. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti. 
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád: 
        -  pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti 
        -  pro odvolací řízení
        -  v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije. 
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 

   

 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 15. Úhrady za poskytování informací
 14. 16. Seznam organizací

  -

   

 15. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

   

 16. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  -

   

 18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.