Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves

   

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci okresního úřadu. Město Ostrava tedy zároveň tvoří samostatný okres.
  Samostatnou působnost Města Ostravy jako právního subjektu vymezuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12. listopadu 2000.
  Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo, rada a primátor Statutárního města Ostravy, druhou jednotlivá zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

   

 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  Adresa:

  Úřad městského obvodu Nová Ves
  Rolnická 139/32
  709 00 Ostrava

  email: posta@novaves.ostrava.cz

  ID datové schránky: qzgbtmw

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin

  Kontaktní seznam

   

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s.
  č. ú. 1651185349/0800

   

 7. 6. IČ obce

  00845451

   

 8. 7. DIČ

  CZ00845451 

   

 9. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
  Formulář Žádost o informace.

   

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Nová Ves.

   

 11. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti. 
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád: 
        -  pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti 
        -  pro odvolací řízení
        -  v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije. 
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 
  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu. 

   

 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 15. Úhrady za poskytování informací
 14. 16. Seznam organizací

  -

 15. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  -

 17. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Nová Ves informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky úřadu městského obvodu Nová Ves.
  Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Přestupkové řízení

  Účastník přestupkového řízení

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu,   příp. další údaje

  Účastník přestupkového řízení

  Personální evidence zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní spisy)

  Zaměstnanci, uvolnění členové zastupitelstva

  Osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců - titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z Rejstříku trestů, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení

  Zaměstnanci

  Zajištění platové agendy a všech náležitostí s ní spojených

  Zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského obvodu, členové volebních komisí, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Osobní údaje vztahující se ke zpracování platů -  titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Zaměstnavatel, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce

  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci úřadu městského obvodu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

  Uchazeči o zaměstnání přihlášeni do výběrového řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

  Zaměstnavatel

  Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem

  Kandidáti, zmocněnec

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání

  Politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele

  Orgány městského obvodu

  Nájemní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

   

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o nájmu bytu

  Žadatel o pronájem bytu

  Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.bydliště

  Orgány městského obvodu, správce domu

  Kupní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

   

  Orgány městského obvodu

  Darovací smlouva

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Výkon sociálně-právní ochrany dětí

  Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník, nezletilé děti

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezletilého,  příp. další údaje

  Státní orgány, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník

  Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

  Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

  Účastníci správního řízení

  Příjmové a výdajové pokladní doklady

  Plátci a příjemci platby v hotovosti

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu

  Plátci, pro spis

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Příjem a evidence dokumentů

  Odesílatel dokumentu

  Titul, jméno a příjmení, adresa odesílatele

  Nejsou

  Zakládání a evidence smluv uzavřených MOb MOaP vedená v písemné a v elektronické podobě

  Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Vidimace a legalizace

  Žadatel

  Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti

  Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení

   

   

 18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »