Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Ztráty a nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Základní informace k životní situaci

  Ztráty a nálezy

 2. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Nález odevzdává osoba, která ji nalezla. Věc si může vyzvednout osoba, která věc ztratila, nebo vlastník věci či jeho zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě vlastníka – fyzické osoby, která není zletilá či je omezena ve svéprávnosti, jedná za fyzickou osobou zákonný zástupce či jím zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě vlastníka – právnické osoby jedná za právnickou osobu statutární orgán, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření či zmocněnec na základě písemné plné moci.

 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna ji odevzdat tomu, kdo ji ztratil, nebo jejímu vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdáním věci na obci.

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves.

 6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Nová Ves, vyjma občanských průkazů, pasů, karet ODIS, platebních karet (možno odevzdat na služebnách Policie ČR)

  Kontaktní osoba:       

  Ing. Nataša Čeganová, tajemnice úřadu 
  tel.: 599 419 305
  e-mail: nceganova@ostrava.novaves.cz

  Blanka Gatíková, DiS., referentka sociálních a vnitřních věcí
  tel.: 599 419 303
  e-mail: bgatikova@ostrava.novaves.cz

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení o trvalém pobytu cizince)

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při odevzdání nálezu není potřebný žádný formulář, záznam o nálezu sepíše pověřený zaměstnanec Úřadu městského obvodu Nová Ves na místě.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno.

  Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá MOb Nová Ves včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

  Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  datová schránka statutárního města Ostravy – městského obvodu Nová Ves, ID datové schránky: qzgbtmw

  e-mail: nceganova@novaves.ostrava.cz, bgatikova@novaves.ostrava.cz, posta@novaves.ostrava.cz

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 15. Jaké jsou související předpisy
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Za správnost návodu odpovídá útvar
 20. Datum konce platnosti popisu

  11.01.2016

 21. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »