Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Zábory veřejného prostranství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zábory veřejného prostranství

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění stanovilo místní poplatek za užívání veřejného prostranství a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

  V případě potřeby dočasného užívání veřejného prostranství je nutné si předem (výjimku tvoří pouze havárie) zajistit souhlas vlastníka pozemku s dočasným užíváním veřejného prostranství. OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU NENAHRAZUJE SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU.

  V případě dočasného užívání veřejného prostranství na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy (popř. pozemku statutárního města Ostravy svěřených do správy městskému obvodu Nová Ves) je nutné k ohlášení doložit předem (výjimku tvoří pouze havárie)  SOUHLAS S DOČASNÝM UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ vlastníka pozemku.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba či právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce. Plná moc musí být doložena.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Řešit zábory veřejného prostranství předem (před započetím prací na zeleni, umístění zařízení, oplocení apod.) na Úřadě městského obvodu Nová Ves. Výjimkou jsou pouze činnosti související s havarijními případy.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Uzavřením písemného SOUHLASU S DOČASNÝM UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ na Úřadě městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava v případě pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřeného do správy městskému obvodu Nová Ves.

  Uzavřením písemného SOUHLASU S DOČASNÝM UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ na STATUTÁRNÍM MĚSTĚ OSTRAVA, Prokešovo nám 1803/8, 729 30 Ostrava – Mor. Ostrava v případě pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

  Vyřízením povolení zvláštního užívání komunikace vydaného silničním správním úřadem v případě záboru veřejného prostranství na místní komunikaci.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách (pondělí, středa   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin) na Úřadě městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • situační snímek se zákresem požadovaného záboru zeleně s uvedením m2,
  • kopie výpisu z obchodního rejstříku (živnostenského listu) žadatele,
  • plnou moc v případě zastupování žadatele,
  • v případě umístění nových inženýrských sítí pak dále kopii územního rozhodnutí, souhlas vlastníka pozemku či smlouvu o věcném břemenu.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatku

  Sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Ostravy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4/2016 v platném znění. Poplatek se vybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno, a to počínaje dnem, kdy se začalo skutečně užívat až do dne, kdy faktické užívání skončilo. Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství.

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud je to částka vyšší než 50 000,-- Kč je poplatek splatný do 10 dnů po ukončení užívání veřejného prostranství.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po vypršení záboru veřejného prostranství je nutné uvést pozemek do původního stavu.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství nelze vyřídit elektronickou poštou

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství nebo uloženou rozhodnutím podle zákona  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění dle příslušných ustanovení daňového řádu.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  24.09.2018

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 419 301


Úřad městského obvodu Nová Ves
Rolnická 139/32
709 00 Ostrava


Úřední hodiny »